Річний звіт за 2021 рік

Товариство з обмеженою відповідальністю

 «СТАРЛАЙТ МЕДІА»

 

Фінансова звітність

Складена згідно із національними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку в Україні 

станом на 31 грудня 2021 року 

разом із Звітом про управління 

та зі Звітом незалежного аудитора

Зміст

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Звіт про власний капітал

 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ   

Примітки до річної фінансової звітності щодо активів Компанії

Загальна інформація про Компанію

Операційне середовище в Україні та вплив на фінансовий стан Компанії

Основні положення облікової політики

Основні розкриття статей балансу